نسخه Pdf

منطقه پارس جنوبی یکی از آلوده ترین مناطق صنعتی دنیاست

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی :

منطقه پارس جنوبی یکی از آلوده ترین مناطق صنعتی دنیاست

عسلویه رکورددار بالاترین میزان آلایند میکروپلاستیک در کشور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی :
منطقه پارس جنوبی یکی از آلوده ترین مناطق صنعتی دنیاست عسلویه رکورددار بالاترین میزان آلایند میکروپلاستیک در کشور
ارسال دیدگاه
اقتصادی
اجتماعی